Szervezeti és Működési Alapszabály
 
A REGINA OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
 
 
1. Az Osztály célja
 
Az Osztályelőírás feltételeinek megfelelő hajók részére az előnyadás nélküli versenyzés biztosítása.
 
2. Az Osztályszövetség tagjai
 
Mindazok a természetes vagy jogi személyek, akik az Osztályelőírásnak megfelelő REGINA típusú hajótulajdonnal vagy tartós (minimum egy versenyidényre szóló) rendelkezési jogával bírnak, akik az Osztályelőírást valamint a Szervezeti és működési szabályzatot magukra nézve kötelezőnek ismerik el és erről, valamint az Osztályszövetséghez való tartozásuk szándékáról írásbeli nyilatkozatot tesznek. (1.melléklet)
 
A tagok az Osztályszövetségen belül azonos jogokkal rendelkeznek.
 
A tagok kötelesek a Szervezeti és működési szabályzatban és az Osztályelőírásban foglaltak maradéktalan betartására.
  
3. Az Osztályszövetség szervezete
 
Az Osztályszövetség döntéshozó szerve a kormányos értekezlet amely a tagok összessége és az Osztályszövetséget érintő minden kérdésben dönthet.
 
Az évközi operatív tevékenységet, az Osztályszövetség képviseletét az Osztálykapitány végzi.
 
A technikai kérdésekben a Technikai bizottság az illetékes.
 
Etikai kérdésekben a Technikai bizottság és az Osztálykapitány javaslata alapján a kormányos értekezlet dönt.
 
4. A kormányos értekezlet
 
Az Osztályszövetség legfőbb szerve a kormányos értekezlet, amely a tagok összessége és az Osztályszövetséget érintő minden kérdésben dönthet.
 
A kormányos értekezletnek az Osztályszövetség tagja hajónként egy szavazati joggal rendelkező résztvevője. A kormányos értekezlet évente minimum kétszer ülésezik, évadzáró illetve évadnyitó jelleggel. Rendkívüli kormányos értekezlet összehívását minimum a tagság felének aláírásával ellátott írásbeli javaslattal lehet az osztálykapitánynál kezdeményezni, aki ez esetben 3o napon belül köteles a rendkívüli kormányos értekezletet összehívni.
 
A kormányos értekezlet feladata az Osztály tevékenységét illető döntések meghozatala, illetve az Osztálykapitány és a Technikai bizottság tagjainak megválasztása.
 
A kormányos értekezleten a tagok nyílt szavazással és egyszerű többséggel döntenek. Kivételt képez ez alól minden olyan döntés, amely az Osztályelőírást érinti. Ebben az esetben 2/3-os többség kell a változtatás elfogadásához.
 
A szabályosan összehívott kormányos értekezlet határozatképes, ha azon a tagság legalább 50% és egy fő részt vesz. Ha a kormányos értekezlet nem határozatképes, úgy azt azonos napirenddel 30 napon belül újra össze kell hívni. Ez az értekezlet a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 
A kormányos értekezleten írásbeli meghatalmazás birtokában más nevében is adható le szavazat. A 2/3-os többséget igénylő kérdésekben a meghatalmazásnak a témát és a vonatkozó szavazatot is tartalmaznia kell. Szükség esetén a szavazás e-maillel vagy körlevéllel, postai úton is bonyolítható. A postai úton intézett szavazásnál a tagok sajátkezű aláírásukkal hitelesítetten küldik meg szavazatukat.
 
5. Az Osztálykapitány
 
Az Osztálykapitányt a kormányos értekezlet választja a tagok közül. Bármely tag tehet javaslatot az Osztálykapitány személyére és bármely tag megválasztható erre a tisztségre.
 
Az Osztálykapitány megbízatása három évre szól.
 
Az Osztálykapitány feladata évente kétszer (illetve az esetlegesen bejelentett igényeknek megfelelően) a kormányos értekezlet összehívása, a határozatok előkészítése. A kormányos értekezlet összehívása írásban történik (posta vagy e-mail), a napirend megjelölésével, minimum 14 nappal a tárgynap előtt.
 
A kormányos értekezletek közötti időszakban az Osztálykapitány intézkedik az osztályt érintő kérdésekben, képviseli az osztályt külső kapcsolatokban, végrehajtja (végrehajtatja) a kormányos értekezlet döntéseit.
 
6. A Technikai bizottság
 
A bizottság tagjait a kormányos értekezlet választja a tagok közül. A bizottság két tagú, vezetőjét saját hatáskörben választja. A bizottság megbízatása három évre szól. Jelen megbízás 2006. december 12-től számítandó.
 
A bizottság feladata az Osztályelőírás betartásának ellenőrzése, a hajók, a vitorlázat, a szerelvények felmérése, az eredmények regisztrálása, az MVSZ technikai bizottságával való kapcsolattartás. A bizottság bírálja el az Osztályelőírás technikai paramétereinek megváltoztatására irányuló esetleges javaslatokat is, amelyeket döntésre a kormányos értekezletnek terjeszt elő.
 
A bizottság látja el – az Osztálykapitány bevonásával – az etikai jellegű kérdések felügyeletét is. Ezen kérdésekben a bizottság javaslata alapján a kormányos értekezlet dönt.
 
7. Versenyzés, ranglista
 
A REGINA Osztályszövetség az MVSZ hivatalos versenyosztálya. Az Osztály minden tagjának erkölcsi kötelessége lehetőségeinek függvényében maximális aktivitással részt venni az MVSZ versenynaptárában szereplő versenyeken, biztosítva ezzel a versenyosztályok felé az MVSZ által támasztott követelmények teljesítését
 
Az Osztályszövetség ranglistáját a REGINA–Kupa versenysorozat alapján határozzuk meg, amelynek minden versenyen induló tag automatikusan résztvevője. A REGINA-Kupa versenykiírása minden évben az évadnyitó értekezleten nyeri el végleges formáját.
 
A ranglista hajóhoz kötődik, tehát hajókat és nem kormányosokat rangsorol.
 
A Magyar Bajnokságon való részvétel jogát a 2oo1. évi évadzáró kormányos értekezlet szabályozta, mely szerint azok a kormányosok, akik nem tagjai az Osztálynak, kormányosként a REGINA osztályban a Magyar Bajnokságra csak akkor nevezhetők, ha a szóban forgó idényben, a bajnokság előtt, minimálisan öt futamot benevezett kormányosként eredményesen teljesítettek. (Ez alól a hajóval rendelkező tag javaslatára a rendszeresen együtt versenyző legénység valamelyik tagjának javára – a Bajnokságon nevezett tagok több mint felének egyetértésével – az Osztálykapitány kivételt tehet.)
 
Elfogadta a Regina Osztályszövetség kormányos értekezlete 2006.december 12-én, érvényes 2007.január 1-től.
 
 
1. melléklet
Nyilatkozat a REGINA Osztályszövetség tagságára vonatkozóan
 
A kért adatok:
1. Alulírott,
Név: 
Cím: 
A hajóm neve:
Rajtszáma :
kijelentem, hogy versenyzési céllal tagja kívánok lenni a REGINA Osztályszövetségnek.
2. Kijelentem, hogy (a nem megfelelő áthúzandó)
- hogy az Osztályelőírásnak megfelelő Regina típusú hajó tulajdonosa vagyok.
- hogy az Osztályelőírásnak megfelelő Regina típusú hajó felett minimum egy
versenyszezonra vonatkozó rendelkezési jogom van.
 3. Kijelentem továbbá, hogy az Osztályelőírást és a Szervezeti és működési szabályzatot
ismerem és magamra kötelezőnek ismerem el.
4. Telefonszámom:
5. e-mail címem:
Dátum:
Aláírás

 
 
INweb Informatika
 
INweb Informatika